DTM  İthalat İhracat ve Dış Ticaret Ltd.Şti. Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır)

24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de

yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da

yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada

açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği

durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da

sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya

kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla

otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden

düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak

tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü

işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin
 • gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi
  geliştirebilmek için;
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak
  hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette
  Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014
  tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer
  ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer
  gerekli bilgileri kaydetmek için;
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri,
  elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
  belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi
  saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve
  mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi
  verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği
kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan
IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan
hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen
sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi /


yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,

 • Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad,
  TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile;
  kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen
  işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve
  detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz,
  diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı
  merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

 • Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla,
  kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan
  kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü
  veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma,
  anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve
  sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri,
  kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından
  paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. 

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni,
ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel
verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve


muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan
yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak
kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu
tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın


bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde
KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve
bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle
paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını,
KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle,
yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve
fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla
başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye


uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini


paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde
gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde
bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,


• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,


•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.


 

 

İstanbul Ticaret Odası’nın 5173-5  sicil sayısında kayıtlı, 0313061457500016  MERSİS numarasına sahip,
Şemsettin Günaltay Cad. No:180/B Kadıköy-İstanbul

Adresinde bulunan DTM  İthalat İhracat ve Dış Ticaret Ltd.Şti. KVKK kapsamında Veri Sorumlusu ’dur.


Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları
Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını,
görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:E.posta: [email protected]

Telefon: +90 216 411 00 73

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR